برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...
35 دقیقه زمان مطالعه
0 0

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺿﻴﺢ ﺍﻟﮕﻮﻱ API gateway ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ…

26 دقیقه زمان مطالعه
0 0

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻘﻮﻟﻪ multi talent ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ…